top of page

HANDELSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

 

1. Aftalegrundlag

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende medmindre andet er særskilt anført i sælgers tilbud eller sælgers ordrebekræftelse. Købers evt. indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af sælger.

 

1.2 Tilbud & Ordre

Tilbud fra sælger er gældende i 14 dage fra tilbuddets datering og afgivet efter sædvanlige force majeure betingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

Tilbud & ordre omfatter alene de ydelser og produkter der er skriftligt noteret heri.

Ordrebekræftelsen skal være skriftligt accepteret af køber, såvel som godkendt af sælger

 

2. Afbestilling eller ændringer af ordrebekræftelse

Da alle vores produkter er tilpasset de enkelte kunders behov, kan ordren ikke afbestilles. Af samme grund kan varen ikke byttes, returneres eller ændres.

Hvis der er indgået aftale omkring rettefrist, kan der af produktionstekniske hensyn IKKE ske rettelser i ordren efter denne frist.

 

3. Levering

Uden anden aftale sker levering ab lager. Hvis sælger skal levere, sker det leveret ved vognside, på farbar og let fremkommelig vej. For vente- eller forøget aflæsningstid, som følge af købers forhold, faktureres efter regning.

Levering til montage: Win-Door leverer alle materialer løbende på montageadresse inden, eller på den aftalte montagedato.

I umiddelbar forbindelse med levering, er køber forpligtet til indenfor rimelig tid at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Reklamation over synlige fejl/transportskader skal ske inden 3 dage efter modtaget levering ved skriftlig meddelelse til Win-Door. Billeder skal fremsendes som dokumentation. 

I modsat fald er køber afskåret fra at gøre sådanne mangler gældende. Fejl eller mangler som burde have været opdaget ved en sådan gennemgang, kan ikke senere gøres gældende over for Win-Door

 

3.1. Force majeure

Evt. aftalt leveringsdato er fra sælgers side omtrentlig og med forbehold for forsinkelse pga. force majeure eller andre forhold uden for sælgers kontrol, f.eks. manglende eller mangel-fulde leverancer fra sælgers underleverandører, forsinket transport m.v.. Forsinkelse som følge heraf udskyder leveringstidspunktet for sælger tilsvarende og er ikke misligholdelse, medmindre sælger kunne forudse forholdets indflydelse på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette alene køber til at hæve købet og kræve erstatning, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse. Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 dage efter købers skriftlige påkrav om levering.  

Såfremt der ikke kan leveres i rette tid eller må forsinkelse anses for sandsynlig, skal sælger uden ugrundet ophold orientere køber derom og om muligt oplyse om, hvornår levering da kan forventes.

 

3.2. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Sælger er således berettiget til at tage det solgte tilbage, såfremt køber ikke overholder sin betalingsforpligtelse / betingelse.

 

4. Betaling

Den aftalte betalingsbetingelse fremgår skriftlig på tilbuddet/ordrebekræftelsen. Ved betaling efter forfaldsdagen som angivet på sælgers faktura tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned + rykkergebyr

Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol. Betaling kan alene ske med frigørende virkning direkte til sælger.

 

5. Montage

Der skal altid være adgang til vand, 230 V strøm og toilet.

 

Win-Door forbeholder sig dog ret til at udskyde montagen blandt andet i højsæsonen og under ustadige vejrforhold, såsom hård blæst, kuling, sne og frost som gør, at resultatet ikke kan leve op til vores kvalitetskrav for ordentligt udført håndværk.

Køber har ansvaret for at der ikke ligger kabler, gas, vand, dræn, kloak, brønde eller lignende i undergrunden. Køber skal i så fald anvise disse installationer. Omkostninger forbundet med reetablering, flytning eller tilkobling faktureres til køber, medmindre disse er angivet i ordrebekræftelsen.

Belægning som tages op i forbindelse med montagen, reetableres ikke af Win-Door, medmindre dette er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen.

 

Det forudsættes at byggeområdet har tilstrækkelig bæreevne, så der ikke kræves ekstra form for stabilisering i forbindelse med montagen af udestuen. Monteres der på eller imod eksisterende bygningsdele, ydes der ikke garanti for disse.

Ekstraarbejde i forbindelse med bl.a. opgravning af trærødder, større sten, byggeaffald m.m. betales af køber i henhold til ekstra tidsforbrug og leje af hjælpemidler.

I forbindelse med montage af specielløsninger eller tilpasninger medleverer Win-Door f.eks. ekstra profiler, som regel for meget, så vores montører ikke risikerer at skulle køre flere gange. Overskudsprofilerne er Win-Door´s ejendom.

 

Hvis der under eller efter montage opstår utætheder, der kan henføres til eksisterende tag, undertag, fuger eller inddækninger, er dette ikke reklamationsberettiget.

 

Ved aflevering skal kunden være til rådighed for at gennemgå projektet. Evt. fejl og mangler skal her noteres. Skulle der mod forventning være fejl eller mangler ved aflevering berettiger det ikke køber til at lave tilbagehold i restbeløbet.

 

Produktet må tages i brug, når det fulde beløb af ordrebekræftelsen er indbetalt på Win-Door´s konto. 

Tages produktet i brug eller igangsættes egne arbejder i eller omkring produktet inden det fulde beløb er indbetalt, bortfalder retten til at påpege fejl og mangler.

 

5.1. Selvbyg

Ved selvbyg forstås det at køber selv foretager opmåling & montage. Sælger angiver altid mål som bredde x højde. De anførte mål er udvendige karmmål. Ved glas, anføres målene altid som glasmål.

 

Fakturaen gælder som garantibevis. Kan faktura ikke fremvises bortfalder garantien.

 

Omkostninger for fejlagtig montering, demontering, arbejdsløn, fragt m.m. dækkes ikke af Win-door.

 

6. Reklamation

Hvis køber mener, at der foreligger fejl ved det solgte, skal han straks og senest 8 dage efter varens modtagelse/ibrugtagning, reklamere skriftligt. Hvis der reklameres senere, er køber afskåret fra at påberåbe sig misligholdelse.

 

Alle varer, du køber af Win-Door, er som minimum dækket af købelovens reklamationsret.

 

Ved mangelfuld levering har sælger ret til fragtfrit at omlevere erstatningsdele uden beregning. Omkostninger forbundet med afmontering af mangelfulde dele er sælger uvedkommende.

 

Vores udestuer & terrasseoverdækninger m.m. er bygget af glas, gummilister & aluminium. Vejrforhold som for eksempel vind, slagregn, varme og kulde kan påvirke materialerne. Ved

uisolerede løsninger kan der derfor også opstå mindre utætheder, med vandindtrængen til følge. Sådanne mindre utætheder udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettiget. I vinterperioder kan der forekomme kondens. Dette gør ikke krav på reklamation.

 

Overdækket terrasse: Disse produkter benyttes til afskærmning for vind- og vejr. Konstruktionen er dimensioneret til at aflede det nedbør, som lander på taget af overdækningen. Det kan opleves, at afdræningen i nogle tilfælde ikke kan følge med, eller at der trænger vand ind ved samlinger og inddækninger. Denne type inddækning/fuge kan ikke regnes for en 100% vandtæt løsning, og evt. indsivning eller dryp vil kunne forekomme. 

 

Køber må forvente at varen kan fremstå med mindre kosmetiske afvigelser, herunder afvigelser ridser.

Sådanne kosmetiske afvigelser udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettiget.

Glas: Vores glasleverandører er medlemmer af GLASINDUSTRIEN og hertil henviser vi til deres regler og retningslinjer.

 

6.1. Erstatning - forsinkelse eller mangler

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, der måtte opstå ved sælgers misligholdelse, herunder som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Erstatningskrav overfor sælger som følge af købers direkte tab kan ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende ordre.

 

6.2. Erstatning - produktansvar

Sælger kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge produktansvar.

Hvis sælgers leverance i erhvervsforhold forvolder skade på løsøre eller fast ejendom, kan sælger ikke af køber gøres erstatningsansvarlig for produktansvar, medmindre køber dokumenterer, at skaden kan henføres til en af sælger udvist grov uagtsomhed. Ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom i erhvervsforhold kan ikke overstige kr. 3.000.000,00 I det omfang sælger overfor tredjemand i erhvervsforhold pålægges produktansvar for skade på løsøre eller fast ejendom, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i forhold til køber i nærværende bestemmelse jfr. ovenfor.

 

 

7. Værneting og lovvalg

Alle uoverensstemmelser, der udspringer af aftaler mellem køber og Win-Door, herunder tvister vedrørende indgåelsen, forståelsen eller gyldigheden af sådanne aftaler eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole ved retten i Sønderborg.

 

8. Garanti

Win-Door yder 2 års ydelsesgaranti & 5 års produktgaranti

Derudover yders der en udvidet produktgaranti på 10 år ved polycarbonattagplader

Garantien gælder ikke sliddele, så som skydedørshjul og bevægelige beslagdele     

bottom of page