HANDELSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

                            

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse med mindre andet er særskilt anført i sælgers tilbud eller sælgers ordrebekræftelse. Købers evt. indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af sælger.

 

Tilbud:

Tilbud fra sælger er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Oplyste tilbudspriser er i danske kroner inkl. moms.

 

Annullering og ændringer:

Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra sælger.

Efter udløbet af den af sælger i tilbuddet anførte rettelsesfrist, kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren. Såfremt sælger accepterer helt eller delvist at annullere en ordre, skal køber erstatte sælgers evt. meromkostninger og tab, dog minimum 15 % af den aftalte købesum ekskl. moms.

 

Leveringssted:

Uden anden aftale sker levering ab lager. Hvis sælger skal levere, sker det leveret ved vognside, på farbar og let fremkommelig vej. For vente- eller forøget aflæsningstid, som følge af købers forhold, faktureres efter regning.

 

Leveringstidspunkt – force majeure mv.:

Evt. aftalt leveringsdato er fra sælgers side omtrentlig og med forbehold for forsinkelse pga. force majeure eller andre forhold uden for sælgers kontrol, f.eks. manglende eller mangelfulde leverancer fra sælgers underleverandører, forsinket transport m.v.. Forsinkelse om følge heraf udskyder leveringstidspunktet for sælger tilsvarende og er ikke misligholdelse, medmindre sælger

Kunne forudse forholdets indflydelse på tidspunktet for aftalens indgåelse. Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette alene køber til at hæve købet og kræve erstatning, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse. Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 dage efter købers skriftlige påkrav om levering. Såfremt der ikke kan leveres i rette tid eller må forsinkelse anses for sandsynlig, skal sælger uden ugrundet ophold orientere

køber derom og om muligt oplyse om, hvornår levering da kan forventes.

 

Fordringshavermora:

Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til en evt. aftalt leveringsdato, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet. Køber er ved sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger den af sælger evt. opkrævede lagerleje, medmindre køber godtgør, at denne er for høj.

 

Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Sælger er således berettiget til at tage det solgte tilbage, såfremt køber ikke overholder sin betalingsforpligtelse.

 

Betaling m.v.:

Betalingsbetingelser er netto kontant medmindre andet er aftalt. Ved betaling efter forfaldsdagen som angivet på sælgers faktura tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol. Betaling kan alene ske med frigørende virkning direkte til sælger.

 

Reklamation:

Såfremt køber mener, at der foreligger forsinkelse eller er mangler ved det solgte, skal han straks og senest 8 dage efter varens modtagelse, reklamere skriftligt. Såfremt der reklameres senere, er køber afskåret fra at påberåbe sig misligholdelse. Garantien gælder ikke sliddele / bevægende dele, såsom skydedørshjul

 

Mangler:

Ved mangelfuld levering har sælger ret til fragtfrit at omlevere erstatningsdele uden beregning. Omkostninger forbundet med afmontering af mangelfulde dele er sælger uvedkommende.

 

Erstatning - forsinkelse eller mangler

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, der måtte opstå ved sælgers misligholdelse, herunder som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Erstatningskrav overfor sælger som følge af købers direkte tab kan ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende ordre.

 

Erstatning - produktansvar:

Sælger kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge produktansvar. Såfremt sælgers leverance i erhvervsforhold forvolder skade på løsøre eller fast ejendom, kan sælger ikke af køber gøres erstatningsansvarlig for produktansvar, medmindre køber dokumenterer, at skaden kan henføres til en af sælger udvist grov uagtsomhed.

Ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom i erhvervsforhold kan ikke overstige kr. 3.000.000,00 I det omfang sælger overfor tredjemand i erhvervsforhold pålægges produktansvar for skade på løsøre eller fast ejendom, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i forhold til køber i nærværende bestemmelse jfr. ovenfor.

 

Måltagning, montage mv.:

Sælger påtager sig ingen risiko for, at bestilte varer passer til købers anvendelse, medmindre sælger har påtaget sig at forestå opmåling. Det er købers ansvar at sikre, at der er foretaget korrekt opmåling til brug for sælger og dennes leverandører. Sælger angiver altid mål som bredde x højde og anførte mål er udvendige karmmål, medmindre andet anføres. Sælger leverer alene de af køber bestilte varer og påtager sig intet ansvar for montagearbejde.

 

Værneting og lovvalg:

Tvister mellem sælger og køber afgøres ved retten i den retskreds, hvor sælger har sit forretningssted eller ved det værneting, som sælger bestemmer. Dansk ret finder anvendelse.

 

Ud over Win-Door Sjællands generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder nedenstående særlige betingelser for udestuer, vinterhaver, tilbygninger og lignende byggerier:

 

Generelt:

Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

 

Materialebestillinger påbegyndes efter modtagelse af byggetilladelse fra kommunen. Såfremt det ikke skulle være muligt for bygherre, at opnå byggetilladelse, er bygherre berettiget til, at opsige indeværende ordrebekræftelse. En eventuel opsigelse, skal være skriftligt begrundet fra bygherres side. I tilfælde af ordrens opsigelse vil der blive faktureret 10 % af ordresummen eller

de af bygherre foretagne indbetalinger til Win-Door Sjælland blive refunderet med et fradrag på 10 % til dækning af påløbne omkostninger for Win-Door Sjælland

 

Udgifter der afholdes af bygherre og uden for ordrebekræftelsen:

Udgifter til landinspektør, jordbundsundersøgelser og miljøundersøgelser.

Tilslutningsafgifter af enhver art, herunder vand, el, vand, varme, kloak, antenne m.v.

Gebyr til byggetilladelse, approbation af kloak, skorsten og lignende offentlige godkendelser.

Særlige krav fra myndigheder og forsyningsselskaber

 

Forbrugsudgifter til vand, el og varme m.v. til gennemførelse af byggeriet i byggeperioden.

Udgift til retablering af vej og fortov og lignende, når skadeforvoldelsen ikke kan bebrejdes Win-Door Sjælland

 

Øgede omkostninger som følge af ændring af merværdiafgiften (moms), byggeloven, bygningsreglementet eller andre offentlige forskrifter offentliggjort efter tilbudstidspunktet Udgift til eventuel rydning af grund før byggeopstart

 

Bortkørsel af overskudsjord samt udlægning/fordeling af muld på grunden.

 

Fjernelse af byggeaffald.

 

Omkostninger til øget sokkelhøjde, pilotering og ekstrafundering af enhver art.

 

Grundens beskaffenhed:

Med mindre andet er aftalt har bygherre ansvaret for, at grunden opfylder følgende krav inden byggeriet påbegyndes:

Adgangsforholdene er til stede, så materialer og mandskab kan fremkomme til byggepladsen.

Grunden skal være plan hvorved forstås, at terrænkvoter ved fundamenter og det derimellem liggende terræn ikke afvigermere end +/- 5 cm

Grunden skal være tilgængelig for arbejdets udførelse uden hindringer, herunder forurening, gamle fundamenter, store sten, træer og træstubbe, buske, flisebelægninger, vandårer m.v. samt fjernelse af eksisterende bygninger eller bygningsdele.

 

Der skal forefindes fast og bæredygtig bund, uden grundvandssænkninger, under hele bygningen.

Bygherren bærer risikoen for at skelpæle er synlige og rigtigt placeret.

 

Øvrige betingelser:

Win-Door Sjælland forbeholder sig ret til at ændre i projektet samt materialevalget, når dette kan ske uden forringelse af byggeriets kvalitet og brugsværdi.

 

Aftales der arbejder og/eller leverancer ud over det, der er nævnt i ordrebekræftelsen, skal der udfærdiges aftalesedler for disse er gyldige.

 

Da der ved ordrebekræftelsens udarbejdelse ikke foreligger byggetilladelse, vil enhver ændring som følge af eventuelle myndighedskrav ligge uden for den tilbudte ordresum.

Ændringer som følge heraf, der samtidig påvirker byggeriet og materialeleverancer, vil blive reguleret ved et tillæg/fradrag i den aftalte ordresum.

 

Ved ibrugtagning/indflytning betragtes arbejdet som afleveret. Alle overskudsmaterialer, der er leveret af Win-Door Sjælland tilhører Win-Door Sjælland.